Referat af ordinær generalforsamling 2019 i FrivilligCenter for Seniorer – Foreningsbutikken

 

 1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår Erik Vigsø som dirigent og Charlotte Pedersen som referent. Dette godkendes af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

 

 1. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
 • 132 medlemsforeninger
 • 8 fremmødte stemmeberettigede medlemsforeninger

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

Næstformand Jørgen Skeel-Gjørling afgiver bestyrelsens beretning for 2018.

Beretningen godkendes af generalforsamlingen med følgende bemærkning: Der skal også rettes en stor tak til de lønansatte medarbejdere i et udfordrende år.

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Carsten Borup forelægger det reviderede regnskab for 2018. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen med følgende kommentarer:

 • Bestyrelsen vi fremover arbejde for en forbedret økonomi
 • Lønomkostninger i forhold til det samlede regnskab kommenteres kort.

 

 1. Bestyrelsens forslag til budget fremlægges til orientering

Carsten Borup fremlægger budget for 2019 til orientering.

 

 1. Fusion med Frivilligcenter Aarhus – 2021

FrivilligCenter for Seniorer – Foreningsbutikken (FCS) er sammen med Frivilligcenter Aarhus (FCA) i gang med en 2-årig fusionsproces med henblik på at etablere et kraftcenter for frivilligheden i Aarhus

 • FCS skal i denne proces sikre seniorfrivilligheden og -fællesskaber
 • Foreninger, der er medlem af FCS, kan frit komme med input til processen
 • Der er lavet en fusionsplan, og de to bestyrelser mødes jævnligt
 • Der nedsættes en fusionsarbejdsgruppe med repræsentanter for både FCS og FCAA
 • Der ydes sandsynligvis juridisk bistand af Aarhus Kommune

Generalforsamlingen har ingen indvendinger mod en fusionsproces.

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen bestemmer, at det årlige kontingent fortsat er kr. 0,-.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Benedikte Vejlby Baggesgaard går af som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Inger Marie Lomholt (nuværende suppleant) som nyt bestyrelsesmedlem. Dette godkender generalforsamlingen.

Der henvises endvidere til referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 7. januar 2019.

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der henvises til referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 7. januar 2019.

Da der ikke er kandidater til suppleantposten, giver generalforsamlingen bestyrelsen mandat til at fortsætte med en suppleant i stedet for to.

 

 1. Valg af revisor (skal være registreret eller statsautoriseret)

Generalforsamlingen bestemmer, at foreningen fortsat benytter Beierholm som revisor.

 

 1. Eventuelt

 

Til referat, 20. marts 2019 af Charlotte Pedersen.

Godkendt af dirigent og bestyrelse.

Du kan bladre i vores kursuskatlog her