Vores vedtægter

 • 1. Navn og hjemsted

  Foreningens navn er FrivilligCenter for Seniorer – Foreningsbutikken
  Hjemstedet er Aarhus Kommune.
  Foreningens adresse er: Klostergade 35, 8000 Aarhus C
  Telefon: 30 44 15 93 / E-mail: kontakt@foreningsbutikken.dk

 • 2. Foreningens CVR-nummer

  Foreningen har fået tildelt følgende CVR-nummer: 32 43 69 78

 • 3. Foreningens opstart

  Foreningen er stiftet på stiftende generalforsamling den 19. november 2008

 • 4. Formål

  Overordnet set er FrivilligCenter for Seniorer – Foreningsbutikkens (FCS) virksomhed almennyttigt og almen velgørende.
  Foreningsbutikkens formål er:
  at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige seniorliv i Aarhus.

  • at tilbyde foreningsservice til seniorforeninger i Aarhus.
  • at formidle og udvikle frivilligt arbejde, bl.a. ved at arbejde sammen med kulturinstitutioner m.fl. om udvikling af nye frivillig jobs til seniorer.
  • at rådgive og vejlede frivillige seniorer om støttemuligheder til det frivillige arbejde.
  • at støtte frivillige projektmagere i udvikling og gennemførelse af deres projekter.
  • at skabe og formidle overblik over det frivillige seniorliv i Aarhus.
  • at spille en aktiv rolle i udviklingen af nye initiativer.
 • 5. Værdigrundlag

  Frivilligt arbejde er en væsentlig ressource i samfundet, som styrker det sociale ansvar og fællesskab og en aktiv medvirken i en samfundsnyttig indsats.
  Dialog og samarbejde er vigtige elementer i det frivillige seniorliv.

  • FCS bestræber sig på at møde alle mennesker i ligeværdighed og med respekt for forskellighed.
  • FCS er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.
  • FCS definerer frivilligt socialt arbejde som en ulønnet aktivitet, der udføres for andre end familie, og som skal være til gavn for andre end en selv.
 • 6. Medlemskab

  • Som medlemmer kan optages, grupper og foreninger, der støtter foreningens formål og arbejde.
  • Man er medlem, når man elektronisk har bekræftet det en gang årligt i forbindelse med
   indkaldelsen til generalforsamlingen.
  • Ved udmeldelse af foreningen, kan intet medlem gøre krav på en andel af foreningens formue.
  • Medlemsperioden følger kalenderåret.
  • FCS ´s ledelse fører et medlemskartotek med medlemmernes navn og adresse.
  • Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Der refunderes ikke betalt kontingent.
  • Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
  • Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende skader foreningens omdømme
   eller formål.
  • Beslutning om eksklusion varetages af bestyrelsen og beslutningen kan omstødes på den
   første efterfølgende generalforsamling.
 • 7. Generalforsamling

  • Generalforsamlingen (GF) er foreningens øverste myndighed.
  • GF afholdes hvert år i marts måned.
  • Indkaldelse til GF sker ved at der sendes en indkaldelse til medlemmerne via e-mail eller alm. post. Der sættes opslag i FCS’s vindue, og det meddeles på foreningens hjemmeside, at der er GF. Dette sker med mindst 14 dages varsel.
  • Man kan ikke blive medlem under generalforsamlingen.
  • Generalforsamlingen er beslutningsdygtige med de fremmødte medlemmer.
  • Medlemmer kan indgive forslag til GF indtil en uge før afholdelsen. Forslagene skal være skriftlige og sendes til formanden.
  • Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
  • Hvert medlem har en stemme, stemmeafgivelse for en forening eller gruppe kræver fuldmagt eller fremvisning af medlemsbevis.
  • Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
  • Valg til bestyrelsen kræver at man er til stede på GF, eller at man har afgivet en fuldmagt.
  • Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
   1. Valg af dirigent og referent
   2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
   3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
   4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
   5. Bestyrelsen forslag til budget fremlægges til orientering
   6. Behandling af indkomne forslag
   7. Fastsættelse af kontingent
   8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
   10. Valg af revisor (Skal være registreret eller statsautoriseret)
   11. Eventuelt
 • 8. Ekstraordinær Generalforsamling

  • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette.
  • Indkaldelse sker som til en ordinær GF.
  • Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
  • Hvert medlem har en stemme, stemmeafgivelse for en forening eller gruppe kræver fuldmagt.
  • Dagsorden består af følgende punkter:
   1. Valg af dirigent og referent
   2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
   3. Behandling af den konkrete sag
   4. Eventuelt
 • 9. Bestyrelsen

  • Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
  • Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af
   løbende eller enkeltstående opgaver.
  • Bestyrelsen består af 7 personer. To af disse medlemmer er fødte medlemmer; én udpeges
   af Frivilligrådet i Aarhus Kommune og én vælges blandt de registrerede aktive frivillige i FCS for en 2-årig periode. De øvrige 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter hver ordinær GF med formand, næstformand og kasserer. Formanden og næstformanden vælges blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamlingen. Disse poster kan ikke besættes med medlemmer udpeget af Frivilligrådet, repræsentanten valgt af de frivillige i FCS eller af personer som er kommunale repræsentanter.
  • Formanden og næstformanden vælges blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer som er valgt på generalforsamlingen. Disse to poster kan således ikke besættes med medlemmer udpeget af Frivilligrådet.
  • Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
  • Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  • Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst tre medlemmer finder det nødven-digt dog mindst en gang i kvartalet. FCS ´s leder deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
  • Der tages et beslutningsreferat af hvert bestyrelsesmøde.
  • Bestyrelsen ansætter/ afskediger ansatte i foreningen.
  • Bestyrelsens medlemmer vælges for to år.
  • 3 medlemmer vælges på lige år og 2 medlemmer vælges på ulige år.
  • 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.
  • Ansat personale kan ikke stille op til bestyrelsen
 • 10. Regnskab / Revision

  • Foreningens regnskab følger kalenderåret.
  • Så snart regnskabet er afsluttet afgives dette til foreningens revisor.
  • Revisor afgiver revideret regnskab til bestyrelsen senest 1. marts.
  • Revideret regnskab aflægges på den ordinære generalforsamling.
 • 11. Tegningsret

  Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

 • 12. Foreningens opløsning

  • For at opløse foreningen kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
  • Ved opløsning af foreningen tilfalder dennes eventuelle formue frivillige sociale formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
 • 13. Ikrafttræden

  • Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2009.
  • Vedtaget på stiftende generalforsamling den 19. november 2008.
  • Ændret på ordinær generalforsamling den 25. marts 2010
  • Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 6. maj 2010
  • Ændret på generalforsamling den 24. marts 2011
  • § 9 ændret på generalforsamlingen i 2013
  • § 2 og 3 tilføjet ved generalforsamlingen 2015
  • § 1 og 9 ændret ved generalforsamlingen 2016